Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk által nyújtandó szolgáltatás feltétele az önkéntesség.
Az Ön által cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az oldal üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Cégünk az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak.

Önnek törvényben meghatározott joga és technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok törlését.

Cégünk mindenkor szem előtt tartja, hogy a személyes adatokat karbantartsa. Amennyiben Ön személyes adataihoz frissítés céljából szeretne hozzáférni, illetve azokat javítani kívánja kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat menüpont alatti telefonos elérhetőségen.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

 Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag társaságunk azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. Cégünk alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

Cégünk minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

TÁJÉKOZTATÁS 16 ÉVEN ALULI ÉRINTETTEK ESETÉN

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely szerint a gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása

 • 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 
 • 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen, 
 • 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására. 

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.

Jelen tájékoztató a társaság munkavállalói részére készült. A tájékoztató szabályozza a munkavállalók személyes adatainak társaságon belüli adatkezelését, vállalati eszközök személyes célra való felhasználását. Az alkalmazottaknak a munkavállalásuk előtt szükséges megismerni és aláírásukkal igazolni a tájékoztató megismerését/elfogadását.

Munkavállalói adatkezelési tájékoztató

 • Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: EXPERIENCE OF LIFE Kft.

Székhelye és levelezési címe: 2161 CSOMÁD KOSSUTH LAJOS U. 79.

Adószáma: 25740497-2-13

Cégjegyzékszáma: 13 09 182719

 • Munkaviszony létesítésével, fenntartásával, ellenőrzésével és megszűnésével összefüggésben kezelt természetes személyek adatainak kezelése

Jelen adatvédelmi tájékoztató pontjaiban felsorolt munkaügyi területeken felmerülő személyes adatok körére vonatkozóan bemutatja az Experience of Life Kft. által kezelt személyes adatok kezelésének célját, jogalapját, megőrzésének idejét, feldolgozását, továbbítását, valamint tájékoztatást nyújt az érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Experience of Life Kft. munkavállalóinak személyes adatait – a jogszabályban előírt kötelező adattovábbítás eseteit nem számítva harmadik személynek nem adja át kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy hivatalos megkeresés érkezik (bíróságtól vagy más hatóságtól).

Az Experience of Life Kft. betartja a célhoz kötött adatkezelés elvét a 2011. évi CXII. (továbbiakban: Info tv.) 4.§ (1) (2) bekezdése és az 2012. évi I. számú törvény (továbbiakban: Mt.) 10.§ (1) bekezdés értelmében, mi szerint személyes adatot csak meghatározott célból gyűjt és a munkavállalótól csak olyan adat közlését kéri, amely nem sérti személyiségi jogát és a munkaviszony létesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.  Az Experience of Life Kft. a munkavállalóit az Mt. 11.§ (1) bekezdés értelmében csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrzi, a munkavállaló magánéletét nem ellenőrzi, arról adatot nem gyűjt. 

 • Munkavállalók bejelentése és változás bejelentése

A biztosítottnak minősülő magánszemélyek jogviszonyaira vonatkozó bejelentkezési- és változás-bejelentési kötelezettségek adattartamát jogszabály határozza meg.

Milyen adatot érint a bejelentés?

A bejelentési és a változásbejelentési kötelezettségünk teljesítése érdekében a következő személyes adatokat jegyezzük fel a hatóság által erre rendszeresített formanyomtatványra: viselt név (családi és utónév), adóazonosító jel, TAJ szám, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, jogviszony kezdete, FEOR kód, megváltozott munkaképességre vonatkozó személyes adatok, heti munkaórák száma, a biztosított magánszemély végzettsége, képzettsége, szakképesítése, az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve, és az okirat száma.

Adatkezelés célja: 

Az érintett munkabejelentése, foglalkoztatása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Törvényi kötelezettség alapján legalább az érintett munkavállaló várható nyugdíjazásáig. 

A személyes adatok adatfeldolgozása

Az Experience of Life Kft. munkavállalóinak bejelentését és változás bejelentését megbízott    Cornerpont Kft.     könyvelői irodával végzi.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. törvényi kötelezettsége alapján a személyes adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár részére továbbítja.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Ezeket a személyes adatokat legalább a munkaviszony létesítése előtt egy nappal szükséges bejelentenünk, ami azzal jár, hogy már a munkaszerződés megkötése előtt elkérjük leendő munkavállalóinktól. Az adatokat elektronikusan nyújtjuk be, melyeket fizikailag és elektronikusan is megőrzünk. A formanyomtatványról másolatot nem őrzünk meg. Az adatokat a munkaszerződés és a munkaköri leírások előkészítésére is felhasználjuk.

 • Munkaszerződés megkötése

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit jogszabály írja elő, a munkaszerződésben megjelenítjük mindazon személyes adatokat, amelyek a munkavállaló beazonosítását teszi lehetővé és előkészíti az adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítését, valamint a munkabér utalását.

Milyen személyes adatokat tartalmaz a munkaszerződés? 

A munkaszerződésben a következő személyes adatokat jelenítjük meg: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jel, TAJ szám, munkabér, munkakör, munkahely, munkaidő, foglalkoztatás kezdete, állandó és értesítési címe, napi munkaidő, alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások, munkabér fizetés, elszámolás módja, kifizetés napja, kifizetés gyakorisága, munkakörbe tartozó feladatok, szabadság mértéke és számítási módja, kiadása, felmondási jog gyakorlása, felmondási idő. 

Adatkezelés célja: 

Jogviszony létesítése az érintett foglalkoztatása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A munkaszerződéseket nem selejtezzük, azokat mindaddig irattárunkban őrizzük, amíg társaságunk működik, ezt követően gondoskodunk a levéltárba helyezésről, viszont törvényi kötelezettség alapján legfeljebb az érintett munkavállaló várható nyugdíjazásáig őrizzük.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. a munkaszerződést a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek. 

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy nem jön létre az érvényes munkaviszony.

A személyes adatok adatfeldolgozása

A munkaszerződések megkötéséhez az Experience of Life Kft. nem alkalmaz adatfeldolgozót. 

 • Munkaköri leírás és nyilvántartása 

A munkáltató írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót a következő kérdésekről: cégen belüli kapcsolatok, képességek, készségek, iskolai végzettség igénye, munkakör célja, felelősségi kör, tapasztalat. 

Milyen személyes adatokat tartalmaz a munkaköri leírás? 

A munkaköri leírásban a következő személyes adatokat jelenítjük meg: név, munkakör, beosztása, felettese, helyettese.

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Adatkezelés célja: 

Jogviszony létesítése az érintett foglalkoztatása és tájékoztatása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A munkaköri leírásokat a munkaszerződésekhez hasonlóan nem selejtezzük, azokat mindaddig irattárunkban őrizzük, amíg társaságunk működik, ezt követően gondoskodunk a levéltárba helyezésről, legfeljebb az érintett munkavállaló várható nyugdíjazásáig őrizzük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. 

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. a munkaköri leírást a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

A személyes adatok adatfeldolgozása

A munkaköri leírások és tájékoztatók feldolgozásához az Experience of Life Kft. nem alkalmaz adatfeldolgozót. 

 • Bérszámfejtés

Adatkezelésünk célja a munkavállaló részére a járandóságának a kifizetése, a kedvezmények, letiltások, befizetendő adók és járulékok érvényesítése, minden esetben a vonatkozó jogszabályok alapján.

 • Munkavállaló adatainak kezelése

Milyen személyes adatokat kezelünk a bérszámfejtés elkészítéséhez? 

Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ száma, adóazonosító jele, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, napi munkaidő, alapbér, más juttatások, bérezési mód (havi, kéthetente), levonások, letiltások összege, FEOR, törzsszám, munkavégzés helye, foglalkoztatás kezdete, szerződés dátuma, alkalmazás minősége (teljes vagy részmunkaidős), statisztikai besorolás, letiltás és levonás esetén a kedvezményezettek adatai,  beosztás, munkakör, jogviszony, magánnyugdíjra, önkéntes nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó adatok, állampolgárság.

Adatkezelés célja: 

Munkavállalói adatok nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A bérszámfejtési iratok alátámasztják a könyvelésünkben és a bevallásainkban szereplő adatokat, ezért az íveket a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. 

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

 • Eltartottak adatainak kezelése

Milyen személyes adatokat kezelünk az eltartottakról? 

A gyermekápolási táppénz és a családi adókedvezmény számfejtésének megalapozottsága miatt az eltartottak adatait is kezelnünk kell. Ezek az adatok nem jelennek meg tételesen a bérszámfejtési íveken. Az elkért adatok köre: házastárs neve- adóazonosítója, munkavállaló adóazonosítója, gyermekek száma, születési ideje, neve, családi pótlékra jogosultak száma, fogyatékos eltartottak száma, kedvezményes eltartottak száma, gyermekek TAJ száma és adóazonosító jele, anyja neve, lakcíme, állampolgársága.

Adatkezelés célja: 

Táppénz és adókedvezmény megállapítása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A bérszámfejtési iratok alátámasztják a könyvelésünkben és a bevallásainkban szereplő adatokat, ezért az íveket a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja érvényesíteni az őt megillető kedvezményeket.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

 • Házastárs, élettárs adatainak kezelése

Milyen személyes adatokat kezelünk a házastársról vagy élettársról? 

A fiatal házasok kedvezményének érvényesítése és a családi adókedvezmény számfejtésének megalapozottsága miatt a házastársa vagy élettárs meghatározott adatait is kezelnünk kell. Ezek az adatok nem jelennek meg tételesen a bérszámfejtési íveken. Az elkért adatok köre: név, és adóazonosító jel, házasságkötés ideje, házastárs neve+ adószáma.

Adatkezelés célja: 

További adókedvezmény megállapítása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A bérszámfejtési iratok alátámasztják a könyvelésünkben és a bevallásainkban szereplő adatokat, ezért az íveket a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja érvényesíteni az őt megillető kedvezményeket.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

 • Szabadság megállapítása

A különböző szabadságok megállapítása esetében az adatkezelésünk célja, jogalapja, megőrzési ideje és adatfeldolgozója azonos. Az egyes szabadság típusok megállapításához, viszont különböző személyes adatokat megadása szükséges, melyet szabadságtípusonként alpontokban összefoglaljuk. 

Adatkezelés célja: 

Adatkezelésünk célja a munkavállaló részére jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben a szabadság mértékének megállapítása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A szabadság megállapításáról szóló iratokat nem selejtezzük, azokat mindaddig irattárunkban őrizzük, amíg társaságunk működik, ezt követően gondoskodunk a levéltárba helyezésről, de legfeljebb az érintett munkavállaló várható nyugdíjazásáig őrizzük.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

 • Alapszabadság megállapítása

Milyen személyes adatokat kezelünk az alapszabadság megállapításához? 

A munkavállaló alapszabadságának megállapításához a következő személyes adatokat kezeljük: név, születési név, lakcím, születés ideje és helye, anyja neve, adóazonosító szám, TAJ szám.

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az alapszabadság megállapításához minden adat a munkáltató rendelkezésére áll, nincs külön adatszolgáltatási kötelezettsége a munkavállalónak.

 • Pótszabadság megállapítása gyermekek után

Milyen személyes adatokat kezelünk az eltartottakról? 

A gyermekek után járó pótszabadság megállapítása céljából a következő személyes adatokat kérjük el a munkavállalók nyilatkozatában: munkavállaló és gyermekek születési ideje, helye, lakcíme, fogyatékossága, TAJ száma, gyermekek neve, anyja neve, gyermekek után járó pótszabadság igénylésének szülői törvényes képviseleti jogcíme.

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja igénybe venni az őt megillető pótszabadságot.

 • Betegszabadság megállapítása

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A munkavállaló részére évente 15 nap betegszabadság biztosítása jogszabályi előírás. A betegszabadság biztosítása céljából a következő személyes adatokat kezeljük: név, TAJ szám, keresőképtelenség kezdete és vége, orvos neve, orvosi naplószám, anyja neve, születési év, lakcím, keresőképtelenségi kód. Amennyiben a keresőképtelenség időtartama meghaladja a 15 napot, ugyanezeket az adatokat a táppénz számfejtésére is felhasználjuk.

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja igénybe venni az őt megillető betegszabadságot.

 • Szülési szabadság megállapítása

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Az anya szülési szabadságának megállapítás érdekében a következő személyes adatokat kezeljük: név, születési hely és idő, anyja neve, szülés várható időpontja, koraszülöttségről igazolás, illetve az örökbefogadást alátámasztó iratok, TAJ szám, gyermek születési neve, gyermek születési ideje, gyermek TAJ száma, gyermekhez való jogviszony, CSED folyósítás kezdete, születési név+ bankszámlaszám+ EGT jogviszony+ másjogviszony. 

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja igénybe venni az őt megillető szülési szabadságot, illetve később tudja igénybe venni, átmenetileg ellátás nélkül marad.

 • Munkaidő nyilvántartása

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A munkaidő nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is, ennek érdekében az elektronikus alapon vezetett jelenléti íven feltüntetésre kerül a név, az érkezés és távozás időpontja, az óraszám, távollét és annak típusa.

Adatkezelés célja: 

Munkaidő pontos megállapítás.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A munkaügyi nyilvántartás adatai alátámasztják a könyvelésünkben és a bevallásainkban szereplő adatokat, ezért az íveket a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a bérszámfejtés, bérfizetés adatai nem a valóságot tükrözik.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Munkaidővel kapcsolatos személyes adatok adatfeldolgozása

A munkaidőre vonatkozó adatok szorosan kapcsolódnak a munkaügyi adatokhoz, ebből kifolyólag személyes adatait, az Experience of Life Kft. megbízott bérszámfejtője, Cornerpont Kft.    .könyvelőiroda dolgozza fel, mint adatfeldolgozó.

 • Szabadság nyilvántartása

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A szabadság nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie az igénybe vett napok számának és dátumának, ennek érdekében a bérszámfejtéssel egyidejűleg a bérjegyzéken feltüntetésre kerül a név, dátum, összes szabadság, egyenleg.

Adatkezelés célja: 

Naprakész szabadság nyilvántartás.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A szabadság nyilvántartás adatai alátámasztják a könyvelésünkben és a bevallásainkban szereplő adatokat, ezért az íveket a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló részére a szabadság kiadása, megváltása nem tükrözi a valóságot.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Szabadságokkal kapcsolatos személyes adatok adatfeldolgozása

A szabadságokra vonatkozó adatok szorosan kapcsolódnak a munkaügyi adatokhoz, ebből kifolyólag személyes adatait, az Experience of Life Kft. megbízott bérszámfejtője, a Cornerpont Kft.     könyvelői iroda dolgozza fel, mint adatfeldolgozó.

 • Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése

Telephelyünkön elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetünk.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével együtt jár, hogy munkavállalóinkról képfelvétel készül. 

Adatkezelés célja: 

Vagyonvédelem

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Elektronikus megfigyelő rendszer adatainak adatfeldolgozása

Az Experience of Life Kft. a megfigyeléshez adatfeldolgozó segítséget veszi igénybe. Az elektronikus megfigyelés adatfeldolgozója: 

 (biztonsági szolgálat)……………………………………………………………

  (rendszer karbantartója)……………………………………………………….

 • Munkahelyi elektronikus levelezési cím biztosítása és ellenőrzése

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Saját, személyes célokra a levelezőrendszer engedéllyel használható. A munkáltató ellenőrizheti a levelező rendszer használatát, így belenézhet a levelekbe. Az ellenőrzés során nem jogosult a munkáltató megismerni az esetleges privát levelek tartalmát. Az üzleti levelezés tartalmába betekinthetünk.

Adatkezelés célja: 

Abból a célból, hogy a munkavállalók egymással a kapcsolatot egy zárt levelezőrendszeren belül tartsák, illetve vállalkozásunk képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, céges e-mail fiókot bocsátunk munkavállalóink rendelkezésére.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A céges e-mail fiókok tartalmáról biztonsági másolat nem készül, az adatok csak a tárhelyre kerülnek. A levelezés megőrzési ideje: az alkalmazott munkaviszonyának végéig. A munkavállaló személyes adatait jogszabályban meghatározott joga alapján kérheti a munkáltatótól személyes levelező rendszerben megtalálható személyes adatait, leveleit. A munkaviszony végén, mellyel egy időben a munkavállaló is rendelkezett személyes adatairól az elektronikus levélcímen található magánlevelezést az Experience of Life Kft. véglegesen törli. 

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of life  Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Elektronikus levelező rendszer adatainak adatfeldolgozása

Az Experience of Life Kft. elektronikus rendszerét kiszervezett vállalkozás felügyeli és tartja karban, így az alábbi vállalkozások adatfeldolgozóként jelennek meg az elektronikus levelezés kezelésében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….elektronikus levelezőrendszer szolgáltatója.

 • A munkavégzéshez számítógép, laptop biztosítása, egyéb adathordozó biztosítása 

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Abból a célból, hogy a munkafeltételeket biztosítsuk, vállalkozásunk tulajdonában álló számítógépet vagy laptopot bocsátunk a munkavállalóink rendelkezésére, esetlegesen különböző adathordozót. Az informatikai eszközök saját, személyes célokra vállalati engedéllyel használható, a munkáltató jogosult ellenőrizni az informatikai eszközökön tárolt valamennyi adatot. Az ellenőrzés során nem jogosult a munkáltató megismerni az esetleges személyes dokumentumok konkrét tartalmát. A vállalkozásunk tulajdonában álló számítógép és laptop, egyéb adathordozó tartalmába betekinthetünk, ezen személyes adatokat az alábbiak: üzleti dokumentumokban szerepelő, partnerek nevei, elérhetőségei, véleményei és egyéb adatai. A vállalati eszközökön lévő adatokat megismerhetik továbbá az Experience of Life Kft. megbízásában lévő IT adminisztrátorai.  

Adatkezelés célja: 

Munkafeltételek biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezeket a személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A szerverre mentett dokumentumok megőrzési ideje összhangban áll az üzleti tájékoztatónkban megjelenített megőrzési időkkel. A munkavállaló személyes adatait jogszabályban meghatározott joga alapján kérheti a munkáltatótól a számítógépen tárolt személyes adatait, leveleit. Ezen adatokat a munkáltató szabadon lementheti, törölheti. A munkaviszony végén, mellyel egy időben a munkavállaló is rendelkezett személyes adatairól az Experience of Life Kft. véglegesen törli a számítógép, és egyéb adathordozók ezen adattartalmát.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Számítógépek és egyéb adathordozók adatainak adatfeldolgozása

Az Experience of Life Kft. számítógépeinek adattartalmát adatfeldolgozó csak speciális esetekben ismerheti meg, ilyen például a megsérült adathordozóból való adatmentés. Az eseti adatfeldolgozó személyéről az érintett munkavállalót a társaság előzetesen értesíti, amennyiben ilyen beavatkozásra szükség lenne. 

 • Internethasználat

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Abból a célból, hogy a munkafeltételeket megteremtsük, vállalkozásunk korlátlan internetelérést biztosít a munkavállalóknak. A munkáltató nem blokkolja és nem tiltja meghatározott weblapok látogatását, külön ellenőrzést sem folytat a munkavállalók internethasználatát illetően. Adatvesztés vagy lopás esetén azonban áttekinti a szerveren található információkat, így akaratlanul is láthatja az összes látogatott weboldal címét. Ezen  adatokat megismerhetik továbbá az Experience of Life Kft.   megbízásában lévő IT adminisztrátorai.

Az ellenőrzés célja nem a munkavállaló teljesítményének, érdeklődési körének a feltérképezése, hanem a társaság üzleti érdekeinek a védelme. Előre nem meghatározható, hogy mely személyes adatok jutnak a vállalkozásunk tudomására, de a privát célból látogatott weboldal megismerésre kerülhet. 

Adatkezelés célja: 

Munkafeltételek biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Internethasználatra vonatkozó adatok feldolgozása

Az Experience of Life Kft. nem bíz meg további adatfeldolgozót az internethasználat adatkezeléséhez. 

 • A munkavégzéshez mobiltelefon biztosítása

Abból a célból, hogy a munkafeltételeket megteremtsük, vállalkozásunk mobiltelefont biztosít a munkavállalóknak. A mobiltelefon magáncélú használata engedélyezett. 

Vállalkozásunk nem ellenőrzi tételesen a híváslistában szereplő számokat, amelyek harmadik személyhez tartoznak, mindössze a kiugróan magas telefonköltség esetén kér információt az érintettől. A kezelt személyes adatok köre a név, és korlátozott mértékben a híváslista. 

Adatkezelés célja: 

Munkafeltételek biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A telefonszámlák alátámasztják a könyvelésünkben található információk megalapozottságát, ezért a megőrzési idejük 1+8 év.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Mobiltelefon használatra vonatkozó adatok feldolgozása

Az Experience of Life  Kft. nem bíz meg további adatfeldolgozót. Az adatkezelésben többes adatkezelő a ……………………………………… mobilszolgáltató.

 • Gépjárművek GPS koordinátáinak rögzítése

Vagyonvédelmi okból és logisztikai célból a vállalati gépkocsikat GPS nyomkövető rendszerrel láttuk el. A rendszer a menetlevelek ellenőrzésére is alkalmas. A GPS rendszer által tárolt adat a járművet vezető személy személyes adata is egyben, a személyes jellegű magánutak egy beépített elektronikus kapcsolóval jelezhetőek, melynek segítségével elkülöníthetőek a vállalati és magán utak. A magáncélú utakat az Experience of Life Kft. nem ellenőrzi. A kezelt személyes adatok köre jármű és ezáltal a vezető tartózkodási helye, útvonala. 

Adatkezelés célja: 

Vagyonvédelem.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

12 hónapig. Az adatok megismerésére az ügyvezetés jogosult. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk át.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

GPS nyomkövető használatára vonatkozó adatfeldolgozás

A…………………………………. flottakezelő szoftverét megbízott adatfeldolgozó biztosítja:

 • Munkaviszony keretében szükséges alkalmassági vizsgálatok kezelése

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A jelenleg hatályos jogszabály szerint az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható:

–  melyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő.

– valamint amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

Az Experience of Life Kft. mint munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját az Experience of Life Kft. nem ismerheti meg és ezen információkat az alkalmazottaitól nem is kéri, kivételt képez ez alól a dolgozói éleslátást biztosító szemüveghez kapcsolódó szakorvosi vizsgálat eredménye, mely alapján igazolja a szakorvos a szemüveg indokoltságát.

Adatkezelés célja: 

Törvényi előírás alapján alkalmassági vizsgálat bizonyítása

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Az alkalmassági iratok szintén a bérszámfejtési iratok alapdokumentumai így ezen adatok szintén alátámasztják a könyvelésünkben és a bevallásainkban szereplő adatokat, ezért az alkalmassági vizsgálatok adatait a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja érvényesíteni az őt megillető kedvezményeket.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life  Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos személyes adatok adatfeldolgozása

Az alkalmassági vizsgálatok adatfeldolgozására az Experience of Life Kft. által megbízott üzemorvos, mint adatfeldolgozó jogosult. 

 • Tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatással kapcsolatban kezelt adatok

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Tűz-, munkavédelmi, higiéniai oktatás keretén belül az esetleges ismeretfelmérő tesztek eredményei, és az oktatáson való részvétel kerül dokumentálásra.
Az Experience of Life Kft. a sikeres teszteredmény tényét a résztvevő nevét a részvétel időpontját ismeri meg. Ezen típusú oktatások dokumentálása és nyilvántartása törvényi kötelezettség. 

Adatkezelés célja: 

Munka és tűzvédelmi oktatás dokumentálása és nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul. Az oktatáson részvételi jegyzőkönyvben 

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait jogszabályi előírás alapján bizonyos esetekben az illetékes Kormányhivatal, Katasztrófavédelmi Hatóság, NÉBIH és Munkaügyi Hatóság részére továbbíthatja. 

 • Üzemi balesetekkel és azok nyilvántartásával kapcsolatban kezelt adatok

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Üzemi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban a sérülés vagy megbetegedés körélményére vonatkozó információk, annak mértéke, különböző személyes adatokat orvosi ellátással kapcsolatos információk kerülhetnek az Experience of Life Kft. adatkezelése alá. A balesetek és foglalkozási megbetegedések dokumentálása és nyilvántartása törvényi kötelezettség. 

Adatkezelés célja: 

Üzemi (munka- és úti-) baleset dokumentálása és nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogi kötelezettség alapján kezeljük.

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait jogszabályi előírás alapján bizonyos esetekben az illetékes Kormányhivatal, Országos Egészségügyi Pénztár és Munkaügyi Hatóság részére továbbíthatja. 

 • A munkaviszony keretében megvalósuló munkahelyi tréningek adatkezelése

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Az Experience of Life Kft. fontosnak tartja munkavállalóinak képzését, ezért belső tréninget és képzéseket tart alkalmazottai részére.  

Adatkezelés célja: 

Munkavállalói kompetenciák bővítése.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Az alkalmazott munkaviszonyának végéig.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja érvényesíteni az őt megillető kedvezményeket.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

 • Fedhetetlen előélet igazolására vonatkozó adatkezelés

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Az Experience of Life Kft. erkölcsi bizonyítvány bemutatását kéri a munkavállalótól, hogy erkölcsi alkalmasságát az adott munkakörrel kapcsolatosan igazolja. 

Erre az Experience of Life Kft. a munkavállalót a munkaviszony létesítése előtt, a felvételi eljárás során, illetőleg a munkaviszony fennállása alatt is felszólíthatja. 

A Bnytv., illetve a vonatkozó törvények rendelkezései értelmében a hatósági erkölcsi bizonyítvány közokirat, melynek tartalmát az Experience of Life Kft. a kiállításától számított kilencven napig elfogadja. 

Adatkezelés célja: 

Fedhetetlen előélet igazolásának céljából.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Az alkalmazott munkaviszonyának végéig.  

A személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, munkavállalónk köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a munkavállaló nem tudja érvényesíteni az őt megillető kedvezményeket.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life  Kft. az érintett személyes adatait nem továbbítja 3. félnek.

Fedhetetlen előélet igazolására vonatkozó adatok adatfeldolgozása

Adatfeldolgozót nem alkalmaz a társaság. 

 • A munkaviszony megszüntetésével összefüggő iratok kezelése

 • Munkáltatói adatlap

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A jelenleg hatályos jogszabály szerint nem kötelező munkaviszony-igazoló lapot kiállítani, de a korábbi gyakorlatot folytatva továbbra kiállítjuk ezt az igazolást abban az esetben, ha a munkaviszony megszűnik. Az igazolás tartalmazza a következő személyes adatokat: név, születési név, anyja neve, TAJ szám, születési hely és idő, lakcím, jogviszony kezdete és vége, munkakör, megszűnés módja, tartozások mértéke, végkielégítés mértéke. 

Adatkezelés célja: 

Munkaviszony megszűnésének igazolása céljából.

Adatkezelés jogalapja:

Ezen személyes adatokat a munkavállaló hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A hozzájárulás visszavonásáig. Az irat másolatát a munkaviszonyt megszüntető felmondással vagy közös megegyezéssel együtt tároljuk. Nem selejtezzük.

A személyes adatok továbbítása

Az Experience of Life Kft. az érintett személyes adatait a II. pontban meghatározottaknak megfelelően nem továbbítja 3. félnek.

Munkaviszony megszüntetésével összefüggő iratok kezelésének adatfeldolgozása

Adatfeldolgozót nem alkalmaz a társaság. 

 • Hogyan védjük a személyes adatait?

A személyes adatokhoz hozzáférő valamennyi személynek meg kell felelnie a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos belső szabályrendszernek és folyamatnak, fő feladat az adatok biztonságban való megőrzése. Követelmény továbbá, hogy az adatokhoz hozzáférő személyek kövessék a személyes adatok védelme érdekében bevezetett technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre a személyes adatok jogosulatlan, véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, visszaélése, nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése, valamint az összes egyéb jogellenes feldolgozási formák elleni védelme érdekében. Ezen biztonsági intézkedéseket a korszerű technológia, megvalósítási költségek, a feldolgozás által előidézett kockázatok és a személyes adatok jellegének figyelembevételével hajtották végre, különös tekintettel az érzékeny (szenzitív) adatokra.

 • Egyéb adatkezelések: 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • Munkavállalóink személyes adatkezelésére vonatkozó jogai

 • Hozzáférés a személyes adatokhoz

A munkavállalók jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai;
 • a személyes adatok kategóriái;
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatot közöltük vagy közölni fogjuk, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • a munkavállaló azon joga, hogy kérelmezheti cégünktől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az munkavállalótól gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • ha az adatokat továbbításra kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, tájékoztatás a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért, ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha az munkavállaló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (word, pdf, excel, jpg stb.), kivéve, ha másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Helyesbítéshez való jog

A munkavállaló jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az munkavállalót kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni a munkavállaló kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
 • az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt a munkavállaló visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
 • a munkavállaló tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az munkavállaló kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, 
 • munkahelyi egészségügyi célból, 
 • statisztikai célból, ha a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A munkavállalót kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Személyes adatok korlátozásához való jog

A munkavállaló jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha 

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig,
 • jogellenes az adatkezelés és törlés helyett azok korlátozását kéri,
 • már nincs szükségünk az adatokra, de a munkavállaló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
 • a munkavállaló tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e a munkavállaló indokaival szemben).

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a munkavállaló hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatjuk.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A munkavállalót kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A munkavállaló tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 • Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a munkavállaló jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a munkavállaló jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább. 
 • Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból került sor, a munkavállaló a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
 • Adathordozhatóság

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a munkavállaló jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.

A munkavállaló kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Panasz benyújtása

Ha munkavállalóink úgy érzik, szabálytalanul kezeljük a személyes adataikat, adatvédelmi tisztviselőnk örömmel segít és javítjuk a vélt vagy valós szabálytalanságot. 

Itt várjuk az üzenetet: info@starsofthefuture.hu

Ha nem az Experience of Life Kft-vel szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken található:  http://birosag.hu/torvenyszekek ). 

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, ezen a címen érhetőek el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). 

 • A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 • Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk készítésekor a következő forrásokra támaszkodtunk, a tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben is ezeket tartjuk irányadónak:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulum bekezdései, továbbá a 12-22. cikk és

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny 

 1. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf 
 2. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.); 

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf 

 1. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf 

Az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:

 • Munkavállalók bejelentése és változás bejelentés

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet a biztosítottnak minősülő magánszemélyek jogviszonyaira vonatkozó bejelentkezési- és változás-bejelentési kötelezettségek adattartamáról

 • Munkaszerződés megkötése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 45. § a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeiről

 • Munkaköri leírás és tájékoztatás 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 46. § a munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről

 • Bérszámfejtés
 • Munkavállaló adatainak kezelése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja

 • Eltartottak adatainak kezelése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja

 • Házastárs, élettárs adatainak kezelése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja

 • Szabadság megállapítása
 • Alapszabadság megállapítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 117. §, 119. §

 • Pótszabadság megállapítása gyermekek után

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 118. §

 • Betegszabadság megállapítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c); a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 126. §

 • Szülési szabadság megállapítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c); a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 127. §

 • A munkaidő nyilvántartás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 134. § (2)

 • A szabadság nyilvántartás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja

 • Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

 • Munkahelyi elektronikus levelezési cím biztosítása és ellenőrzése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

 • A munkavégzéshez számítógép vagy laptop biztosítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

 • Internethasználat

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

 • A munkavégzéshez mobiltelefon biztosítása

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

 • Gépkocsik GPS koordinátáinak rögzítése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

 • A munkaviszony megszüntetésével összefüggő iratok kezelése
 • Munkáltatói igazolás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja

 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokrólAz Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet
 • Tartozásigazolás

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdés

 • Igazoló lap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés

 • Adatlap a munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és az adóelőleg levonásáról, a figyelembe vett családi kedvezmény összegéről

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pontja; az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (5) bekezdés

A fenti munkaügyi tájékoztatót aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és tudomásul vettem. A dokumentum 2 példányban készült, 1 példányt a mai napon átvettem, a másik példányt a munkáltató részére visszaküldtem.

Olvasható teljes név:  ________________________

Aláírás:____________________________________

Dátum:____________________________________